29 december, 2009

2009-12-28 Epilot Kerstjumping CNN 1.20m Mechelen.

Epilot liep op 5 jarige leeftijd in zijn eerste CNN wedstrijd van 1.20m op de Kerstjumping van Mechelen met een een foutloze basisomloop en sloot af op een 19de plaats met één balkje in de barrage.
Spijtig van het weinige publiek voor deze wedstrijd. Onze Epilot was nochtans om te stelen.

2009-12-27 Doré geeft supershow op de Hengstencompetitie in Mechelen

Basisparcours zero faults, barrage 1 fault.
6de plaats. Super show van dekhengst Doré op de 1st wedstrijd van de Belgische Hengstencompetitie 2009-2010.

Meer dan 2.000 bezoekers voor deze hengstencompetitie een waar succes voor het showjumping in België.

Afspraak voor de tweede manche van de Belgische Hengstencompetitie op zaterdag 30 Januari 2010 in manege Stal Hulsterlo. Iedereen Welkom!!

12 december, 2009

Uitnodiging oefenavond vrijspringen op 19 December 2009 in Manege Dravers-HofThe moskifarm komt met een 5 tal Youngsters van Doré naar deze event om de springkwaliteiten te demonstreren van de eerste lichting jonge paarden geboren in 2008 van onze Dekhengst Doré van de Moskifarm.

17/12/2009 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wegens mijn vereiste aanwezigheid op het Internationaal Turngala in Gent dien ik verstek te geven op deze Event.
Maar op 23 Januari 2010 zijn we zeker present met onze Doré youngsters dit staat nu reeds vast.

06 december, 2009

Antwoord van mr. Ingmar DE VOS
Secretaris Generaal
van de VZW. K.B.R.S.F.
Ontvangen per e-mail op Zaterdag 5 December '09.
Wordt dit de start naar goede communicatie tussen de Federatie, Eigenaars en Ruiters.
Deze respons geeft mij toch enige hoop voor de nodige veranderingen in de nabije toekomst.
Sportief Bedankt Ingmar.

----------------------------------------------------------------
Franstalige tekst, Vlaamtalige tekst zie verder!!

Cher Monsieur Goffaux,

Je vous remercie de votre e-mail pour attirer mon attention sur la discussion qui a lieu actuellement sur facebook. Par manque de temps, je ne suis malheureusement pas utilisateur de facebook.

En ce qui concerne la problématique du sport de sauts d’obstacles, je puis vous faire savoir que les responsables de la fédération en sont conscient et qu’ils travaillent déjà depuis un certain temps, sans fracas et en concertation avec quelques cavaliers professionnels, a une structure pour l’avenir. Afin de mener ce projet plus avant et de le finaliser, une réunion de concertation avec un groupe de cavaliers plus important aura lieu dans les prochains jours. Après cela, le champ de communication sera étendu.

En ce qui concerne le cas Patrick Mc Entee, je tiens à vous donner quelques éclaircissements:

Nous avons encore toujours le plus grand respect pour Patrick Mc Entee et apprécions ses qualités.

Lors de la réunion avec les cavaliers de pointe en préparation de la saison 2009 de Super League, Patrick a déclaré publiquement que sa priorité pour l’année 2009 était les concours du Global Champions Tour et que l’on ne devait pas trop compter sur lui pour des participations aux CSIOs.

En 2009, Patrick a été invité à de multiples reprises pour faire partie de l’équipe pour le Prix des Nations (e.a. La Baule, Dublin,…) ainsi que pour le Championnat d’Europe. Il n’y a pas fait suite, malgré les demandes répétées de ses propres collègues cavaliers afin qu’il vienne renforcer l’équipe. En ce qui concerne la participation aux CE, ceci nous a étonné car il a lui même fait clairement savoir, et ce aussi dans la presse, qu’il était candidat pour participer au CE.

En ce qui concerne les concours de la Coupe du Monde, la fédération belge n’a que la possibilité de sélectionner un seul cavalier pour chacun des concours. Les responsables des sélections et la commission technique compétente de la fédération ont décidé, étant donné ce qui et les possibilités de sélection extrêmement réduites, de donner priorité aux cavaliers qui se sont eux déjà investis dans l’équipe. A mon avis, cette décision est parfaitement défendable étant donné que c’est une des rares occasions pour la commission de montrer sa reconnaissance aux cavaliers et propriétaires qui se sont investis pour la Super League et le Championnat d’Europe et ont dès lors laisser tomber d’autre concours plus lucratifs. Ce ne serait pas juste et témoignerait de peu de respect envers les cavaliers et propriétaires de ne plus leur donner leurs chances dans la Coupe du Monde par après

Je suis persuadé que vous même et vos collègues sur facebook voudront bien comprendre ce point de vue surtout s’il veulent bien considérer la situation en se mettant à la place des cavaliers et propriétaires qui, de par leur investissement pour l’équipe du pays, ont été ou seront sélectionnés pour la Coupe du Monde.

Cela me fait vraiment plaisir de constater qu’autant de personnes sont affectées par ce qui se passe dans notre sport et j’espère que la nouvelle structure donnera les réponses souhaitées aux récriminations des cavaliers, propriétaires et autres intéressé par notre sport.

Salutations sportives,

Ingmar De Vos

Secrétaire Général

-----------------------------------------------------------------------------

Geachte Heer Goffaux,

Ik dank U voor uw email en om mij attent te maken op de discussie die momenteel op facebook plaats vindt. Spijtig genoeg ben ik wegens tijdsgebrek geen facebook gebruiker.

Wat de problematiek van de jumpingsport betreft kan ik U melden dat de verantwoordelijken van de federatie zich hiervan bewust zijn en er sedert enige tijd en ook in overleg met enkele professionele ruiters in stilte gewerkt wordt aan een structuur voor de toekomst. In de loop van de komende dagen zal er nog overleg gebeuren met een ruimere groep ruiters om dit verder te finaliseren. Nadien zal dit ook op ruimere schaal gecommuniceerd worden.

Wat de situatie inzake Patrick Mc Entee betreft geef ik graag volgende verduidelijkingen:

Wij hebben nog steeds het grootste respect en appreciatie voor de kwaliteiten van Patrick Mc Entee.

Tijdens de vergadering met de topruiters ter voorbereiding van het Super league seizoen 2009 heeft Patrick publiekelijk verklaard dat zijn prioriteit in 2009 de Global Champions Tour wedstrijden waren en men dus niet teveel op hem moest rekenen voor deelname aan CSIOs.

Patrick is in 2009 meerdere malen uitgenodigd geweest om deel uit te maken van het Landenteam (o.a. La Baule, Dublin,…) alsook voor het Europees Kampioenschap. Hij is hier niet op ingegaan ook ondanks herhaalde verzoeken van zijn eigen collega ruiters om het team te versterken. Wat de deelname aan het EK betreft verbaasde ons dit enigszins aangezien hij zelf, en dit ook in de pers, duidelijk kenbaar had gemaakt kandidaat te zijn voor deelname aan het EK.

Wat de Wereldbekerwedstrijden betreft heeft Belgische federatie spijtig genoeg voor elke wedstrijd slechts de mogelijkheid om 1 ruiter te selecteren. De selectieverantwoordelijken en de bevoegde technische commissie van de federatie hebben besloten, gezien voorgaande en gezien de uiterst beperkte selectiemogelijkheden, voorkeur te geven aan ruiters die zich wel hebben ingezet voor het team. Deze beslissing is mijn inziens perfect verdedigbaar aangezien dit een van de schaarse mogelijkheden is voor de commissie om haar appreciatie te tonen voor ruiters en eigenaars die hun paarden hebben willen inzetten voor de Super League en het Europees Kampioenschap daardoor andere, meer lucratieve wedstrijden, links hebben laten liggen. Het zou immers niet fair zijn en van weinig respect getuigen tegenover deze ruiters en eigenaars om hen nadien geen kansen te geven in de Wereldbeker.

Ik ben ervan overtuigd dat U en uw collega’s op face book begrip zullen kunnen opbrengen voor dit standpunt vooral als zij deze situatie ook eens zullen willen bekijken vanuit het oogpunt van de ruiters en eigenaars die dankzij hun inzet voor het landenteam wel geselecteerd werden/worden voor de Wereldbeker.

Het doet me echter wel genoegen om te mogen vaststellen dat zoveel mensen begaan zijn met onze sport en ik hoop van harte dat de nieuwe structuur de nodige antwoorden zal kunnen bieden op de verzuchtingen van ruiters, eigenaars en de andere geïnteresseerden in onze sport.

Met sportieve groeten,

Ingmar De Vos

Secretaris Generaal

-------------------------------------------------------------------------

Van: Francois GOFFAUX [mailto:francois.goffaux@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 4 december 2009 14:22
Aan: Ingmar.De.vos@equibel.be
CC: info@equibel.be
Onderwerp: Belgisch paardensportwereld ontgoocheld en stuurloos!!!

Beste mr. Ingmar DEVOS
Sekretaris Generaal van het KBRSF

Gezien ik u beschouw als de enige uitvoerend Hoofd-Verandwoordelijke van de VZW Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie wou ik dan ook vragen om kennis te nemen van het grote ongenoegen welke er bestaat onder de Ruiters en Eigenaars van Sportpaarden in België.

Zou het dan ook stilaan geen tijd worden om op een ernstige manier eens werk te maken zodanig dat al de huidige mistoestanden voor eens en voorgoed onmogelijk worden in de toekomst.

Alleen een ernstig debat met ruiters, Prof. ruiters, en eigenaars (!!!) kan nog voor zorgeloze toekomst zorgen in onze sport.

En hiervoor dient u nu een iniatief op te starten, het is nu of nooit meer Ingmar. Gans Belgisch paardenland kijkt uit naar uw iniatieven in deze netelige kwesties!!

klik maar eens op >>>> SOLIDARITEIT VOOR PATRICK MC ENTEE!

Met Sportieve groeten,

Francois GOFFAUX
www.moskifarm.com

03 december, 2009

Belgische Top ruiter Patrick Mc Entee Schandelijk behandeld!!!!!!

Koninklijke Belgische Ruitersfederatie met haar totaal onkundige ruiters-commissie ontzegd de beste ruiter van Belgie Patrick Mc ENTEE de deelnames aan de volgende wereldbeker proeven. Schande, schande, schande....
Wordt het nu stillaan geen tijd voor een lock out tegen dit groepje ondeskundigen die met hun ongefundeerde beslissingen proberen om België volledig van de wereltop Showjumping kaart te vegen.
Het enige dat deze commissie nog kan is zonder het toelaten van enige inspraak respectloos optreden tegenover een van onze topruiters welke als één van de enigen België nog op de wereldkaart zet.
En respect voor de eigenaars welke allen samen met zeer veel financiele inbreng hun stomme zitjes onderhouden in deze nutteloze spring-commissie daar hebben ze hier in België waarschijnlijk nog nooit van gehoord.
Ik dank dat de tijd is aangebroken om een eigenaars vereniging op te richten welke als volwaardig recht orgaan respect afdwingt van het KBRSF en de communautaire Liga's en hun te dwingen een bestuur met volwaardige Democratische instellingen op poten te zetten.
Als er nog mensen zijn welke een vergadering wensen op te zetten omtrent het oprichten van een Eigenaars vereniging laat het dan maar graag weten op francois.goffaux@gmail.com

We blijven u steunen Topruiter Patrick Mc ENTEE en Top Eigenares Mevrouw Catherine BUYL

Francois GOFFAUX
www.moskifarm.com